Våre tjenester

ILAB har to avdelinger som selger tjenester. Forsøksavdelingen er ansvarlig for langtidsutleie av akvahaller og salg av lakselus, mens FoU avdelingen gjennomfører forskningsoppdrag for kunder.

Forsøksavdelingen

Forsøksavdelingen leier ut akvahaller og sykdomshaller, personell og tilhørende infrastruktur for å gjennomføre forsøk med fisk og andre akvatiske dyr. Denne typen utleie er stort sett knyttet til langtidskontrakter. Per i dag omfatter dette farmasøytiske firma og Universitetet i Bergen.

For spørsmål om leie kontakt Jan Ove Wedaa.

Vi har bred erfaring med hold av ulike fiskearter og livsstadier,

Bilde: Rognkjeks

Bilde: Voksne lakselus med eggstrenger

Bilde: Ulike stadier for lakselus. Foto: Lars Are Hamre.

Salg av lakselus

Lakselus er et parasittisk krepsdyr, og for tiden en av de største begrensende faktorene for videre vekst innen oppdrett av laksefisk (laks og regnbueørret) i åpne anlegg i Norge. ILAB er et anerkjent sted hvor laboratorier/firma kan kjøpe lakselus som benyttes i arbeidet med å finne nye metoder eller middel for å kontrollere lakselusen.

ILAB tilbyr lakselus i alle stadier, fra eggstrenger til voksne lus og vi eksporterer lus til flere land i Europa og Nord-Amerika. I tillegg til å selge lus til andre forsøksfasiliteter produserer vi også lakselus som benyttes i forsøk ved ILAB.

Produksjonslinjen som ILAB har etablert kommer opprinnelig fra lakselus som Havforskningsinstituttet samlet inn i 2006. Stammen (LsGulen) har lite utviklet resistens mot kjente lusemiddel. ILAB har holdt LsGulen-stammen i kontinuerlig produksjon siden 2012 og sjekker lusen årlig for resistensutvikling ovenfor Organofosfater, Pyretroider og hydrogenperoksid (H2O2).

For spørsmål angående kjøp av lakselus kontakt Jan Ove Wedaa.

FoU avdelingen

FoU avdelingen har fire ansatte som gjennomfører forsøk på oppdrag fra kunder. Vi tilbyr etablerte smittemodeller for lakselus og Paramoeba perurans, men er også behjelpelig med å utarbeide forsøksprotokoller for andre agens eller problemstillinger som kunden ønsker å få svar på.

Fiskehelse og smitteforsøk

Vi tilbyr smitteforsøk med en rekke infeksiøse agens. Vi har spesialisert oss på forsøk med Paramoeba perurans (amøbegjellesykdom) og lakselus (Lepeophtheirus salmonis), da disse parasittene er en stor utfordring for havbruksnæringen og fører til store tap og redusert velferd for oppdrettsfisk. Vi gjennomfører også forsøk med bakterier, virus og andre parasitter, blant annet Moritella viscosa (vintersår), salmonid alfavirus (PD) og infeksiøs lakseanemi virus (ILA).

Bilde: Amøben Paramoeba peruans som forårsaker amøbegjellesykdom på laks

Bilde: Laksegjeller til venstre er angrepet av amøben Paramoeba peruans

Amøbegjellesykdom (AGD)

Paramoeba perurans er en frittlevende amøbe som kan forårsake amøbegjellesykdom (AGD) hos blant annet laksefisk, rognkjeks og leppefisk. ILAB har holdt amøben i kontinuerlig kultur siden høsten 2013, og fra 2014 har vi gjennomført en rekke smitteforsøk med fisk og in vitro labforsøk for å optimalisere smittemodellen vår. Vi har i denne perioden også deltatt i prosjekter som har fremskaffet kunnskap om amøbens biologi og undersøkt ulike behandlingsformer.

Vi tilbyr in vitro forsøk i laboratoriet og smitteforsøk på fisk. I laboratorieforsøkene kan man raskt undersøke om en ny behandlingsform mot amøben er effektiv før man går videre til smitteforsøk. I smitteforsøk kan man blant annet undersøke effekten av ulike behandlinger, effekten av ulike fôr, eller studere andre aspekter ved sykdommen.

Video: Copepoditt klar til å feste seg på en vert

Lakselus

Vi tilbyr in vitro forsøk i laboratoriet og en godt etablert smittemodell for lakselus på laks. In vitro forsøk benyttes ofte for å raskt undersøke effekten av nye stoffer mot lakselus, mens smitteforsøk brukes for å studere lusens interaksjon med fisken eller for å undersøke om en metode er effektiv mot lus samtidig som den opprettholder god fiskevelferd.

Andre forsøk

I tillegg til smitteforsøk kan vi gjennomføre andre typer forsøk på oppdrag fra kunde, blant annet fôrforsøk og vaksineforsøk.

Vi kan også tilrettelegge for oppsett som krever høy grad av teknisk kompetanse og kunnskap om vannkvalitet, som for eksempel CO2-forsøk eller gassovermetningsforsøk.

Fôrforsøk

Råvaretest av fiskefôr

Tilgangen til marine råvarer har gått kraftig ned. Fra å opprinnelig kun benytte fiskemel og fiskeoljer, består nå fiskefôret av ca. 70% vegetabilske ingredienser. Skal veksten innen havbruk fortsette på en bærekraftig måte er det nødvendig å tilføre nye råvarer som krill, rødåte, mesopelagisk fisk, tare og insekter.

For testing av dagens og nye råvarer i fiskefôr har ILAB bygget en råvaretesthall hvor ulike fôrdietter til fisk kan testes på lakseyngel for å gi et raskt svar på hvordan de ulike diettene presterer. Råvaretesthallen er et tilbud til de som ikke har egne testfasiliteter, eller de som i perioder trenger mer kapasitet for utvikling av fôringredienser til havbruk.

For spørsmål angående råvaretesting kontakt Reidar Handegård.

Laboratorium for råvaretest av fiskefôr
Benchmarking av fiskefôr

Bilde: Fôrpellets til laksefisk

Benchmarking av fiskefôr

Råvaretesthallen er også bygget for å kunne kjøre benchmarking av fiskefôr til lakseyngel. Her kan ulike produkter kjøres i f.eks. triplikat oppsett og tilveksten til de ulike fiskefôrene måles.

For spørsmål angående benchmarking kontakt Reidar Handegård.

Video: Spedevannstilførsel til RAS-anlegg

Konsulenttjenester

Med over 30 års erfaring fra prosjektering og drift av spesiallaboratorier for fisk tilbyr vi rådgivningstjenester ved problemløsning knyttet til vannbehandling. Et område vi har spesialisert oss på er gassmetning i vann der vi i tillegg til å tilrettelegge for forsøk også tilbyr kurs for de som ønsker økt kunnskap på dette området.

For spørsmål om vannkvalitet og gassmetning i vann kontakt Reidar Handegård.

keyboard_arrow_up