Våre fasiliteter

Alle våre tekniske installasjoner for å produsere vann og fisk med høy og stabil kvalitet samt gjennomføring av forsøk overvåkes kontinuerlig for kritiske verdier som bl.a. temperatur, salinintet, trykk, pH og vanntilførsel.

Klekkeri

I klekkeriet starter produksjonen av forsøksfisken vår. Her leveres ferdig befruktet rogn (øyerogn) av Atlantisk laks fra Stofnfiskur på Island fire ganger i året. Totalt produserer vi ca. 100.000 forsøksfisk i året, hvorav de fleste blir brukt i vaksineforsøk hvor hensikten er å utvikle bedre og sikrere vaksiner til akvakulturnæringen. Vanligvis benytter vi 6 graders ferskvann, og det tar da knappe 2 måneder før rognen klekker og blir til plommesekkyngel. Videre så går det drøye 2 måneder før plommesekkyngelen er klar for startforing i fiskekar i yngelhallen.

ILab har 16 klekkebakker og fire vannkvaliteter som kan benyttes samtidig.

Bilde: Klekkeriet består av 8 skuffer og totalt 16 klekkebakker. Nivåkarene kan forsyne de ulike skuffene med 4 forskjellige temperaturer samtidig, som betyr at vi kan levere fisk på tidligere eller senere tidspunkt om ønskelig.

Bilde: Yngelhallen består av 16 fiskekar á 500 liter. Disse er satt opp slik at vi kan ha ulik temperatur. Dette gjøres for å fremskynde eller holde tilbake fiskene slik at vi alltid kan tilby ønsket størrelse til kundene.

Yngelhall

Etter nær 2 måneder som yngel i klekkeriet er plommesekken brukt opp. Fisken flyttes da til større fiskekar i yngelhallen og er klar for startfôring. For å stimulere fiskene til å spise får de lys 24 timer i døgnet og temperaturen økes gradvis opp til 12°C. Ved oppstart er det ca. 5.000 fisk pr. kvadratmeter fiskekar. Etter hvert som de vokser sorteres de på størrelse til ulike kar. Når fiskene er ca. 5 gram flyttes de fra yngelhallen og over i RAS-anlegget for videre tilvekst før de er klar for forsøk.

RAS-anlegg

Ved produksjon av laks benyttes det store mengder ferskvann før den overføres til sjøvann. Selv om vi i Norge har rikelig tilgang på ferskvann er dette en ressurs som det er knapphet på i store deler av verden. De siste årene har derfor akvakulturnæringen satset stort på å utvikle anlegg som gjenbruker ferskvannet, såkalte resirkulerende akvakultursystem, eller RAS. Slike anlegg muliggjør produksjon av laks på steder hvor tilgangen på ferskvann er begrenset, og fører til mindre inngripen i ferskvannsressursene våre.

ILAB har tatt i bruk denne teknologien, og har etablert to RAS-anlegg som vi bruker til å produsere fisk som senere skal benyttes i forsøk. Når fisken er ca. 5 gram så flyttes de fra yngelhallen til RAS-anlegget. Her skal fisken vokse frem til riktig størrelse, vanligvis 20-30 gram, før de benyttes i vaksineforsøk.

Fisk som ikke blir benyttet i vaksineforsøk kan vokse videre i RAS-anlegget. Ved ca. 50 gram flyttes de tilbake til gjennomstrømningsanlegget hvor de kan fortsette i ferskvann eller bli smoltifisert og brukt i sjøvannsforsøk.

Nye RAS-anlegg til forsøksfiskproduksjon

Bilde: RAS-anlegget vårt består av to separate moduler som begge forsyner 8 stk. 1.800 liters fiskekar med resirkulert ferskvann.

Postmoltproduksjon

Bilde: Post-smolt-hallen består av 10 stk. 1.800 liters fiskekar hvor fisken kan vokse frem til de når riktig størrelse for de ulike forsøkene som gjennomføres i akvahallene eller sykdomshallene.

Postmolthall

Når laksen er ferdig tilvendt sjøvann kalles de postsmolt. Stor laks på sjøvann brukes ofte i forsøk hvor hensikten er å forbedre fiskehelse gjennom bekjempelse av lakselus og amøbegjellesykdom eller ved å optimalisere fôr, redusere stress eller ved å studere vekst og utvikling ved hjelp av biokjemiske og fysiologiske metoder.

For å produsere stor laks som skal benyttes i sjøvannsforsøk har ILAB en egen hall med gjennomstrømmende sjøvann dedikert til dette.

Akvahaller

I akvahallene gjennomføres alle forsøk som ikke krever desinfeksjon av vannet. Dette inkluderer blant annet fôrforsøk, toksisitetsforsøk og grunnleggende studier av fiskens fysiologi og adferd.

ILAB har 10 akvahaller hvorav noen er utleid til faste kunder med langtidskontrakt. De andre hallene er tilgjengelig for kortere oppdrag. Alle akvahallene er bygget for å tilby stor fleksibilitet. To og to kar er koblet sammen og har felles blandekar hvor salinitet og temperatur kan justeres. I blandekaret kan man også tilføre ulike gasser eller kjemikalier for å endre vannets sammensetning. Her kan forskerne velge om de vil gjennomføre forsøk med ferskvann, brakkvann eller fullt sjøvann. De kan også velge temperaturer mellom 4 og 30 °C, ulike lysforhold (bl.a. naturlig lys, 12:12 eller 24 timers lys) og fôringsregimer.

Totalt inneholder akvahallene 20 stk. 150 liter fiskekar, 102 stk. 500 liter fiskekar, 7 stk. 2.500 liter og 3 stk. 1.800 liter fiskekar. Enkelte av hallene kan kobles til klorert avløp og benyttes som smitte-/karantenehall for akvatiske organismer.

Bilde: Ventiler for å stille inn vannkvaliteter.

Sykdomshaller

Bilde: Patologilaboratoriet som brukes til å ta ut prøver fra syk fisk fra sykdomshaller.

Sykdomshaller

I sykdomshallene gjennomføres smitteforsøk og forsøk med GMO/GMM som krever desinfeksjon.

Sykdomshallene består av 9 sykdomsceller og en større smittehall. Sykdomscellene består av 8 stk 150 liter fiskekar med 4 blandekar hvor man kan ha forskjellige temperatur og salinitet. Det er også mulig å bytte ut 150 liters karene med større 500 liters kar dersom forsøket krever det. Totalt inneholder sykdomshallene 53 stk. 150 liter fiskekar, 29 stk. 500 liter fiskekar og 3 stk. 1.800 liter fiskekar.

For prøvetaking av fisk har sykdomshallene et eget laboratorium som er tilknyttet desinfeksjonsystemet og godkjent for arbeid med infeksiøse agens og GMO/GMM.

Råvaretesthall

ILAB har en egen fiskehall hvor man raskt kan teste ut  hvordan ulike ingredienser i fôr til lakseyngel påvirker tilvekst. Hallen består av i alt 18 stk. 150L fiskekar der det er mulig å få et raskt svar på hvordan ulike ingredienser i fôr til lakseyngel slår ut på tilvekst.

Fiskehallen kan også brukes til å teste og sammenlikne  ulike kommersielle fiskefôr til lakseyngel.

Bilde: Råvaretesthall med fiskekar og RAS-modul.

Tekniske fasiliteter

ILAB har driftsansvar for en rekke større tekniske anlegg som er nødvendig for å levere stabile og gode forsøksbetingelser for fisk. De fleste av disse anleggene er bygget med fullverdig bakcup som betyr at det er dobbelt opp av anlegg for:

  • Sjøvannsforsyning

  • Ferskvannsforsyning

  • Desinfeksjon av avløpsvann

  • Energi (oppvarming og kjøling)

  • Oksygen

  • Belysning

Anleggene koster mange ti-talls millioner hver for seg og krever både kompetanse og tilgjengelighet av personell for 24/7 drift.

Meny